U10 LIONS

 

 

Manager - Idong Okono

 

 

Damian

 

Edwin

 

Lonnie

 

Emelio

 

Arbi

 

Dijon

 

Kayan

 

Nikhil

 

Aniete

 

Diyon